Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 57 96 59.38%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 55 273 20.15%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 55 135 40.74%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
467 COVER - Mái che 53 150 35.33%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 184 28.26%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 50 101 49.50%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
483 DPRUNNING – Tập chạy 50 134 37.31%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 48 135 35.56%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
604 C3 48 160 30.00%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%