Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 110 302 36.42%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 70 284 24.65%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 68 126 53.97%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
474 DPMARKET – Hội trợ 82 255 32.16%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 129 20.93%
477 DPKESACH – Giá sách 21 55 38.18%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%