Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 138 41.30%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 41 130 31.54%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 129 20.93%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
451 DPPAINT – Sơn nhà 68 126 53.97%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
633 COUNT 32 122 26.23%