Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
680 SUBSTR – Khớp xâu 87 270 32.22%
679 STR 13 16 81.25%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
672 MDIST 18 27 66.67%
671 TABWALK 14 24 58.33%
669 AURORA 0 0 -
668 ART 5 16 31.25%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
664 XORSUM 3 6 50.00%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
659 GARDEN 1 4 25.00%
657 DPD1 3 5 60.00%