Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 9 112 8.04%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 10 36 27.78%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
5087 CANDIA - Cân đĩa 21 42 50.00%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 28 29 96.55%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 21 26 80.77%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 19 20 95.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 41 95 43.16%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 13 23 56.52%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 29 42 69.05%
2333 BEAUTARR 15 53 28.30%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%