Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 8 26 30.77%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 41 39.02%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
2333 BEAUTARR 18 60 30.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%