Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 35 48.57%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%