Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 12 23 52.17%
675 COUNTK 0 1 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 2 4 50.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%