Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
603 COLOR 17 36 47.22%
214 CONGRESS - Cuộc họp 63 128 49.22%
675 COUNTK 0 4 0.00%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%