Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 90 18.89%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
603 COLOR 15 27 55.56%
214 CONGRESS - Cuộc họp 59 122 48.36%
675 COUNTK 0 4 0.00%
627 DIVISIBLE 18 82 21.95%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
32 HY025 - Chia hết 6 41 14.63%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 47 70 67.14%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%