Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 9 58 15.52%
706 CD2B17 - Quân xe 14 30 46.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 7 36 19.44%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
603 COLOR 12 23 52.17%
214 CONGRESS - Cuộc họp 58 121 47.93%
675 COUNTK 0 1 0.00%
627 DIVISIBLE 10 36 27.78%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 2 4 50.00%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 46 69 66.67%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%