Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 6 88 6.82%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%
603 COLOR 17 34 50.00%
627 DIVISIBLE 21 93 22.58%
675 COUNTK 0 4 0.00%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 51 77 66.23%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5062 TRIANGLE - Tam giác 22 32 68.75%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%