Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5094 CDIV - Chia hết 46 187 24.60%
214 CONGRESS - Cuộc họp 65 129 50.39%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
32 HY025 - Chia hết 13 112 11.61%
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 58 90 64.44%
834 VECTOR - Véc tơ 47 84 55.95%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 19 70 27.14%
706 CD2B17 - Quân xe 22 52 42.31%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 39 69.23%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5062 TRIANGLE - Tam giác 21 31 67.74%
603 COLOR 18 30 60.00%
10089 Lucian và những con số 15 24 62.50%
10092 PIPE - Đường ống dẫn nước. 4 12 33.33%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
675 COUNTK 0 8 0.00%