K28 Beginner Contest 48

Kiểm tra 15 phút

2024-01-09 2:50:00
2024-01-09 3:22:00

Thông tin và thông báo

Chỉ sử dụng ngôn ngữ Python

Trạng thái Tiêu đề Thống kê
[A] DELSPACE 33 / 33 / 33
[B] UPPERHALF - Nửa trên 1 / 32 / 32