K28 Beginner Contest 51

Kiểm tra 15 phút (Bài số 1, HKII)

2024-01-25 1:25:00
2024-01-26 1:05:00

Thông tin và thông báo

  • Chỉ sử dụng ngôn ngữ Python
  • Từ điểm nếu code giống nhau (tính theo phần trăm độ giống nhau)
Trạng thái Tiêu đề Thống kê
[A] EVA - Sơ tán 34 / 34 / 34
[B] LIBRARY 4 / 34 / 35