K28 Beginner Contest 49

Kiểm tra 15 phút (Tìm kiếm trên đồ thị)

2024-01-10 0:30:00
2024-01-10 1:10:00

Thông tin và thông báo

Có thể sử dụng ngôn ngữ C++ hoặc Python đều được.

Trạng thái Tiêu đề Thống kê
[A] Traveling - Du lịch 28 / 34 / 34
[B] BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 14 / 17 / 21