Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 94 371 25.34%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 250 11.20%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 179 24.58%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 36 212 16.98%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
309 TTDTICH – Diện tích 61 142 42.96%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 252 654 38.53%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 160 294 54.42%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 291 45.70%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 63 113 55.75%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 80 404 19.80%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 58 224 25.89%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 79 251 31.47%
317 MK12SUM – Đa thức 12 106 11.32%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 257 28.79%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 63 224 28.13%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 103 318 32.39%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 80 186 43.01%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 66 270 24.44%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 208 20.19%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 58 100 58.00%