Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 146 481 30.35%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 117 186 62.90%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 281 34.52%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 213 47.42%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 38 142 26.76%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 42 148 28.38%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 47 76 61.84%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
232 RELATION - Bội số 12 37 32.43%
233 VUONHOA - Vườn hoa 23 61 37.70%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 99 239 41.42%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 132 211 62.56%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 173 568 30.46%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 77 344 22.38%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
243 DANCE - Khiêu vũ 153 413 37.05%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 98 384 25.52%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%