Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 13 71 18.31%
254 GAME - Trời cho 13 41 31.71%
255 ZSUM - ZERO SUM 76 272 27.94%
256 TBC - Dãy số 43 200 21.50%
257 SEQ - Dãy số 92 355 25.92%
258 PANCAKES - Làm bánh 41 100 41.00%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 27 68 39.71%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 68 88 77.27%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 48 89 53.93%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 42 98 42.86%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 42 53 79.25%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 43 97 44.33%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 31 56 55.36%
266 MUSHROOM - Hái nấm 75 173 43.35%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 121 218 55.50%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 99 169 58.58%
269 OLYMPIAD 76 334 22.75%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 115 251 45.82%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 78 310 25.16%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 22 212 10.38%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 59 165 35.76%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 45 175 25.71%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 36 158 22.78%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 29 169 17.16%