Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 25 25 100.00%
464 FLASHMOB - Flash Mob 44 105 41.90%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 38 60 63.33%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 24 46 52.17%
467 COVER - Mái che 32 93 34.41%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 13 16 81.25%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 13 27 48.15%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 28 47 59.57%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 17 28 60.71%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 11 23 47.83%
473 DPWATER – Cấp nước 18 28 64.29%
474 DPMARKET – Hội trợ 61 189 32.28%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 13 18 72.22%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 5 23 21.74%
477 DPKESACH – Giá sách 14 47 29.79%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 13 84 15.48%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 9 12 75.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 9 13 69.23%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 13 33 39.39%
483 DPRUNNING – Tập chạy 28 68 41.18%
484 SPLITSTR – Tách xâu 9 29 31.03%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 9 13 69.23%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 15 80.00%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 39 89 43.82%