Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 36 55 65.45%
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 219 450 48.67%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 75 49.33%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 164 431 38.05%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 199 465 42.80%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 74 197 37.56%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 77 245 31.43%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 46 99 46.46%
565 EVA - Sơ tán 77 150 51.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%