Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
575 HOUSE - Robot xây nhà 3 24 12.50%
576 COMNET - Mạng máy tính 22 34 64.71%
577 ZAM - Kén chồng 33 82 40.24%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
580 NUMBERS - Đếm số 19 83 22.89%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 35 57 61.40%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 22 94 23.40%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 3 24 12.50%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 29 89 32.58%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 25 151 16.56%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 13 50 26.00%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 15 26 57.69%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 17 37 45.95%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 69 131 52.67%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 40 81 49.38%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 48 154 31.17%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 33 48 68.75%
594 SCHOOL - Đường đến trường 32 131 24.43%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 32 59.38%
598 MANGGT - Mạng giao thông 21 105 20.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%