Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
598 MANGGT - Mạng giao thông 34 158 21.52%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
600 HEIGHT 105 344 30.52%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
602 KSUM 106 181 58.56%
603 COLOR 18 30 60.00%
604 C3 48 148 32.43%
605 DEMSO 36 92 39.13%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
607 MAKERECT 75 197 38.07%
608 SQUARE 9 37 24.32%
610 LINETRIP 44 107 41.12%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 17 52 32.69%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 22 39 56.41%
613 MILITARY 10 13 76.92%
614 ELECTRIC 44 174 25.29%
615 BEGIN9 25 112 22.32%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 13 20 65.00%
617 SUB 37 146 25.34%
618 COMPRESS 14 55 25.45%
619 INCPOS 6 10 60.00%
620 METTING 22 53 41.51%
621 POSIPROD - Tích dương 33 51 64.71%