Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
626 HARMONY 10 31 32.26%
627 DIVISIBLE 10 36 27.78%
628 POTTERY 39 115 33.91%
629 SAMEPAIR 10 24 41.67%
630 REPALIND 9 15 60.00%
631 SQUARE 9 14 64.29%
632 TRICOUNT 30 110 27.27%
633 COUNT 19 75 25.33%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
635 AVG3NUM 24 25 96.00%
636 MAXDIFF 25 46 54.35%
637 TABLEDEL 9 15 60.00%
638 VMACHINE 3 6 50.00%
639 INSPIRE 0 0 -
640 TINHTONG 29 44 65.91%
641 ELECTION 7 8 87.50%
642 DANCING 4 9 44.44%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
645 BIGGER 23 44 52.27%
646 TGD 16 57 28.07%
647 ELEVATOR 13 25 52.00%
648 BTOWER 6 16 37.50%
649 TRAVELAB 13 22 59.09%
650 MOD 20 40 50.00%