Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5035 SUBSTR - Xâu con 64 92 69.57%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 23 92 25.00%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 92 36.96%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 92 22.83%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 64 91 70.33%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 61 90 67.78%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 87 31.03%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 86 18.60%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%