Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 10 19 52.63%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 19 28 67.86%
2086 DIAMOND 0 4 0.00%
2316 DICE 1 1 100.00%
2346 DICE 0 11 0.00%
2107 DICE 5 10 50.00%
2176 DICE 0 2 0.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2076 DICTIONARY 0 3 0.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 140 30.00%
2093 DIFFERENCE 0 3 0.00%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 9 0.00%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 29 123 23.58%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 28 28 100.00%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 57 71.93%
2021 DININGB - Bữa tối 21 33 63.64%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 155 538 28.81%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 45 79 56.96%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 44 105 41.90%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 42 61 68.85%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 2 6 33.33%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 8 0.00%
376 DISTICH - Câu đối Tết 60 97 61.86%