Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 70 276 25.36%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
602 KSUM 113 197 57.36%
603 COLOR 17 35 48.57%
604 C3 48 160 30.00%
605 DEMSO 40 119 33.61%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
608 SQUARE 6 65 9.23%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 49 24.49%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
613 MILITARY 12 27 44.44%
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
617 SUB 22 108 20.37%
618 COMPRESS 18 41 43.90%