Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2018 ATM 14 33 42.42%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2016 NINJA 0 10 0.00%
2015 BCL 0 2 0.00%
2014 NAW 0 1 0.00%
2013 NAMING 0 0 -
2012 NUMBER 0 0 -
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2006 JUMPER 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2004 HAMILTON 0 0 -
2003 HACK 1 2 50.00%
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 8 78 10.26%
2000 APPLE 2 22 9.09%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%