Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5051 BOMFAN - Đổi quạt 24 77 31.17%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 24 93 25.81%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 24 54 44.44%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 23 222 10.36%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 23 30 76.67%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 23 39 58.97%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 46 50.00%
5042 EVENT - Sự kiện 23 28 82.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 22 59 37.29%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 78 28.21%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
5011 INVERT - Số đảo ngược 22 24 91.67%