Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 36 212 16.98%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 36 54 66.67%
605 DEMSO 36 92 39.13%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 36 68 52.94%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 36 104 34.62%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 35 129 27.13%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 35 249 14.06%
888 MAYUI - Máy ủi 35 93 37.63%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 35 78 44.87%
803 FAIR - Hội chợ 34 82 41.46%
806 TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng 34 90 37.78%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 34 64 53.13%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 34 78 43.59%
865 LCA - Cha chung gần nhất 34 65 52.31%
879 ABREC 34 216 15.74%
5027 DAOCOT - Đảo cột 34 38 89.47%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 34 354 9.60%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 34 40 85.00%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 34 86 39.53%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
1030 ARCHI - Khảo cổ 33 79 41.77%
11 HY004 - Điểm tâm 33 118 27.97%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%