Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 147 21.77%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
635 AVG3NUM 31 34 91.18%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 102 30.39%
676 DSUM 31 43 72.09%
690 COWS - Duy trì đường mòn 31 59 52.54%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 31 41 75.61%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 31 174 17.82%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
329 MK42SUM – Số số hạng 30 69 43.48%
1359 DGT 30 67 44.78%
645 BIGGER 30 54 55.56%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%