Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1280 KID 2 4 50.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1298 TRAIN 2 27 7.41%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1321 CARPET 2 10 20.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%