Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
5153 XGCD 2 58 3.45%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
36 HY029 2 19 10.53%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
37 HY030 2 19 10.53%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1321 CARPET 2 10 20.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2120 MOWLAWN 2 14 14.29%
1098 MODULO 2 9 22.22%
2125 A007 2 4 50.00%
2126 GAME 2 8 25.00%