#1568. OD - Trò chơi chẵn lẻ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

An và Bình chơi trò chơi như sau: An viết một dãy liên tiếp gồm 𝑁 số 0 hoặc 1 . Sau đó Bình lần lượt hỏi An các câu hỏi có dạng: Đoạn từ 𝑖 đến 𝑗 có chẵn số 1 hay lẻ số 1\ (𝑖 ≤ 𝑗) An sẽ trả lời đọan từ 𝑖 đến 𝑗 là chẵn hay lẻ số 1 . Nhưng sau một số lần hỏi, Bình biết được là An đã không trả lời đúng các câu hỏi của mình.

Yêu cầu: Cho các câu hỏi của Bình và các câu trả lời của An, hãy lập trình giúp Bình tìm ra câu trả lời cuối cùng chưa mâu thuẫn.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên là số 𝑁 ;
  • Dòng thứ hai là số câu hỏi được trả lời 𝐾 ;
  • 𝐾 dòng sau, mỗi dòng mô tả câu hỏi và trả lời có dạng: hai số nguyên dương 𝑖, 𝑗 cách nhau một dấu cách và cách đó một dấu cách là một xâu odd hay even.

Kết quả:

  • Thứ tự câu trả lời cuối cùng chưa mâu thuẫn.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
2
1 2 odd
1 2 even

Kết quả:

1

Ràng buộc:

  • 30\% số test ứng với 30\% số điểm có 𝑁 ≤ 10; 𝐾 ≤ 10 ;
  • 10\% số test khác với 10\% số điểm có 𝑁 ≤ 109; 𝐾 ≤ 10 ;
  • 30\% số test khác với 30\% số điểm có 𝑁 ≤ 5000; 𝐾 ≤ 5000 ;
  • 20\% số test khác với 20\% số điểm có 𝑁 ≤ 10^9; 𝐾 ≤ 5000 ;
  • 10\% số test còn lại với 10\% số điểm có 𝑁 ≤ 10^9; 𝐾 ≤ 10^5 .