#2016. NINJA

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 03

Các ninja làng IOI cần giết n người tại n địa điểm khác nhau được đánh dấu từ 1 đến n . Các địa điểm được nối với nhau bởi m con đường một chiều. Mỗi ninja có thể xuất phát từ một địa điểm nào đó đi trên một lộ trình nào đó và giết sạch những người trên lộ trình đấy (lộ trình có thể rất lòng vòng). Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu ninja để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n m\ (1 ≤ n ≤ 1000; 0 ≤ m ≤ 10000) ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u v cho biết có đường một chiều nối từ địa điểm u đến địa điểm v .

Dữ liệu ra:

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4
1 2
1 3
4 1
5 1
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
7 0
Dữ liệu ra:
7
Dữ liệu vào:
8 8
1 2
2 3
3 4
4 1
1 6
6 7
7 8
8 6
Dữ liệu ra:
2