#2023. FORMAT1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 04
Nguồn bài

Các con bò đang gặm cỏ trên một cánh đồng gồm m hàng và n cột. Có k loại bò, mỗi con bò thuộc chính xác một ô của cánh đồng. Hai hàng được gọi là giống nhau nếu với tất cả các loại bò, loại bò nào cũng xuất hiện ở hai hàng với số lượng như nhau. Một cánh đồng đẹp là một cánh đồng không có bất cứ hai hàng nào giống nhau.

Nhiệm vụ của bạn là tính số lượng cánh đồng đẹp trong mô đun 10^9+7 .

Dữ liệu vào:

  • Input gồm nhiều test, mỗi test gồm một dòng ghi ba số m, n, k\ (1 ≤ m ≤ 10, 1 ≤ n ≤ 50, 1 ≤ k ≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test, in ra số lượng cánh đồng đẹp trong mô đun 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2 2
1 1 58
5 3 2
3 5 7
Dữ liệu ra:
10
58
0
894953467