Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 301 539 55.84%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 193 542 35.61%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 144 409 35.21%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 15 30 50.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 101 27.72%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 90 28.89%
413 MTSEQ - Dãy số 14 50 28.00%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 10 18 55.56%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 225 406 55.42%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 203 350 58.00%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 272 502 54.18%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 52 119 43.70%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 162 388 41.75%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 101 167 60.48%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 152 414 36.71%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 134 498 26.91%
426 DPLATGACH – Lát gạch 114 219 52.05%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 62 136 45.59%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 75 46.67%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 12 43 27.91%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 17 22 77.27%