Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 176 481 36.59%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 29 48.28%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 100 30.00%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 211 393 53.69%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 205 371 55.26%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 290 556 52.16%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 62 159 38.99%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 110 187 58.82%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 170 616 27.60%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 88 173 50.87%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 23 63 36.51%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 36 52 69.23%