Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 28 59 47.46%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 35 66 53.03%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 79 254 31.10%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 116 22.41%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 28 51 54.90%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 41 141 29.08%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 41 140 29.29%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 16 53 30.19%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 22 81 27.16%
447 DPCABLE – Nối cáp 33 86 38.37%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 7 19 36.84%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 43 71 60.56%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 10 22 45.45%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 66 236 27.97%
454 DEMSO - Đếm số 49 109 44.95%
455 FANUMBER - Số độc thân 88 258 34.11%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 60 127 47.24%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 42 88 47.73%
458 HFNUMBER - Số có bạn 92 281 32.74%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 24 27 88.89%
460 ARRAY - Dãy số 55 117 47.01%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 35 51 68.63%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 28 36 77.78%