Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 56 102 54.90%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 56 99 56.57%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 56 120 46.67%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 55 261 21.07%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 55 123 44.72%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 55 225 24.44%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 205 26.34%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 54 76 71.05%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 54 82 65.85%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 54 84 64.29%
5040 INSERT - Chèn xâu 54 66 81.82%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 54 105 51.43%