Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 51 196 26.02%
632 TRICOUNT 51 188 27.13%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 51 94 54.26%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 102 50.00%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 50 96 52.08%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 50 75 66.67%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 50 143 34.97%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 50 252 19.84%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 50 78 64.10%
5040 INSERT - Chèn xâu 50 59 84.75%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 50 120 41.67%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
636 MAXDIFF 49 72 68.06%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 49 109 44.95%
1460 FILL 49 149 32.89%
483 DPRUNNING – Tập chạy 49 133 36.84%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 48 145 33.10%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 48 97 49.48%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%
464 FLASHMOB - Flash Mob 48 123 39.02%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 48 208 23.08%