Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 45 225 20.00%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 45 71 63.38%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 45 139 32.37%
628 POTTERY 45 162 27.78%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
5040 INSERT - Chèn xâu 45 56 80.36%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 45 91 49.45%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 45 85 52.94%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 44 98 44.90%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 44 200 22.00%
834 VECTOR - Véc tơ 44 78 56.41%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 44 66 66.67%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 44 87 50.57%
22 HY015 - Nhìn ra biển 43 135 31.85%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 43 54 79.63%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 43 58 74.14%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 43 80 53.75%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 42 92 45.65%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 42 76 55.26%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 42 66 63.64%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%