Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
368 THETICH - Tổng thế tích 38 55 69.09%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 38 68 55.88%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 38 76 50.00%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 38 100 38.00%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 38 90 42.22%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 38 143 26.57%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
467 COVER - Mái che 37 103 35.92%
220 ROTATION - Xoay mảng 37 110 33.64%
1246 BONUS - Phần thưởng 37 187 19.79%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 37 76 48.68%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 36 154 23.38%
577 ZAM - Kén chồng 36 87 41.38%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 36 65 55.38%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 36 95 37.89%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 36 66 54.55%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 35 62 56.45%
814 POLE2 - Cột điện 2 35 104 33.65%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 35 63 55.56%