Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 55 190 28.95%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 4 20 20.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
1012 CGRAPH - Đồ thị 11 50 22.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
670 CHAR 22 28 78.57%
2075 CHARM 12 35 34.29%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2171 CHECKERS 0 0 -
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
2281 CHESS 2 5 40.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 21 26 80.77%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 2 0.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%