Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 29 54 53.70%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 94 26.60%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
706 CD2B17 - Quân xe 22 52 42.31%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 36 68 52.94%
708 CD2B19 - Ước 12 32 37.50%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 19 70 27.14%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
5094 CDIV - Chia hết 46 187 24.60%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 92 325 28.31%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 5 28 17.86%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 3 19 15.79%
1012 CGRAPH - Đồ thị 25 68 36.76%
2334 CHAMPION 19 51 37.25%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 5 7 71.43%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
670 CHAR 27 36 75.00%
2075 CHARM 16 44 36.36%
2030 CHEAT - Gian lận 0 4 0.00%
2171 CHECKERS 0 2 0.00%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1402 CHEFINV 4 14 28.57%
2281 CHESS 3 6 50.00%