Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
670 CHAR 28 34 82.35%
2075 CHARM 12 35 34.29%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2171 CHECKERS 0 0 -
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
2281 CHESS 2 5 40.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 23 29 79.31%