Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1431 AMT - Trộm ATM 50 223 22.42%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 4 27 14.81%
1433 PATHS - Đường đi 5 119 4.20%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1435 FPOT - Chậu hoa 0 2 0.00%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 22 94 23.40%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 63 25.40%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 12 0.00%