#1402. CHEFINV

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho một dãy A gồm N phần tử có giá trị trong đoạn [1, 10^9] . Bạn cần phải trả lời M câu hỏi có dạng: Có bao nhiêu cặp nghịch thế của dãy A , nếu ta đổi chỗ hai phần tử i j của dãy. Cặp nghịch thế là cặp u, v sao cho u < v A[u] > A[v] . Lưu ý rằng các câu hỏi là độc lập, có nghĩa là đây chỉ là các giả thiết và không làm thay đổi dãy số đã cho.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N, M\ (2≤N,M≤2×10^5) ;
  • Dòng thứ hai là N số của dãy số A ;
  • M dòng sau, mỗi dòng là một truy vấn, gồm hai số nguyên dương i j .

Dữ liệu ra:

  • Gồm M câu trả lời tương ứng với M truy vấn đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 3
1 4 3 3 2 5
1 1
1 3
2 5
Dữ liệu ra:
5
6
0

Giới hạn:

  • 60\% N,M≤2000 .