Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 97 149 65.10%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 148 34.46%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 147 21.77%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 116 146 79.45%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 146 33.56%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 92 146 63.01%
1404 SEQMX 7 145 4.83%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 105 144 72.92%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 140 30.00%