Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
604 C3 39 121 32.23%
879 ABREC 19 121 15.70%
220 ROTATION - Xoay mảng 39 121 32.23%
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 65 120 54.17%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 119 21.85%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 36 118 30.51%
460 ARRAY - Dãy số 55 118 46.61%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 33 117 28.21%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 65 117 55.56%
464 FLASHMOB - Flash Mob 46 117 39.32%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 37 117 31.62%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 54 116 46.55%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
454 DEMSO - Đếm số 53 116 45.69%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 56 114 49.12%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 113 22.12%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 45 113 39.82%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 77 113 68.14%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
217 NUMBERS - Số may mắn 59 112 52.68%