#1480. DANCE - Lớp học nhảy

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một lớp học nhảy có n học viên nam và n học viên nữ. Cho m thông tin về các cặp học viên, thông tin thứ k\ (1 \le k \le m) cho biết học viên nam thứ i_k\ (1 \le i_k \le n) có thể nhảy cặp với học viên nữ thứ j_k\ (1 \le j_k \le n) . Trong một buồi học, sau khi hướng dẫn cho tất cả các học viên, thầy giáo muốn chọn ra hai đôi nhảy, mỗi đôi gồm hai học viên (một nam và một nữ) đề trình diễn và rút kinh nghiệm. Trong quá trình biểu diễn, hai cặp này sẽ đổi bạn nhảy cho nhau, do đó, thầy giáo muốn lựa chọn ra hai đôi nhảy mà khi đổi bạn nhảy, hai học viên ở đôi nhảy mới vẫn có thê nhảy cặp với nhau.

Yêu cầu: Cho m thông tin về các cặp học viên, hãy đếm số cách chọn hai cặp nhảy thỏa mãn. Hai cặp nhảy được gọi khác nhau nếu tồn tại một người thuộc vào hai cặp nhảy này nhưng không thuộc hai cặp nhảy kia.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, m\ (m\le n^2) ;
  • Dòng thứ k\ (1 \le k \le m) trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên i_k, j_k\ (1 \le i_k, j_k \le n) mô tả thông tin về cặp học viên thứ k .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là số cách chọn hai cặp nhảy thỏa mãn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào

3 7 
1 1 
1 2 
2 1 
2 2 
2 3 
3 2 
3 3 

Dữ liệu ra:

2

Giới hạn:

  • 20\% số lượng test ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn: n \le 50 ;
  • 20\% số lượng test khác ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn: n \le 300 ;
  • 20\% số lượng test khác ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn: n \le 1000 m \le 20000 ;
  • 20\% số lượng test khác ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn: n \le 5000 m \le 20000 ;
  • 20\% số lượng test còn lại ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn: n, m \le 10^5 .