Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%