Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%