Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
837 PACKING - Xếp đồ chơi 64 150 42.67%