Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 13 28 46.43%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 86 30.23%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 164 312 52.56%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 308 54.55%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 39 101 38.61%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 98 164 59.76%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 137 353 38.81%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 123 466 26.39%
426 DPLATGACH – Lát gạch 89 181 49.17%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 32 72 44.44%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 11 42 26.19%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 15 20 75.00%