Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2222 TRANSLATE 0 0 -
2223 ALBINUTA 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
2225 CACTUS 0 0 -
2226 SORTING 0 18 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
2227 XOR 0 0 -
2231 MAXSUM 0 1 0.00%
2233 BUGGY 0 2 0.00%
2234 CAB 0 0 -
2235 CHUBACSI 0 0 -
2237 MEDICINE 0 0 -
2238 CONVEX 0 0 -
2239 ENCLOSURE 0 0 -
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
2242 WINDOWS 0 0 -
2243 FOREVER 0 1 0.00%
2244 GUIDE 0 0 -
2245 KINVER 0 0 -
2246 REVIEW 0 0 -
2247 ASSEMBLE 0 0 -
2248 DIVISORS 0 0 -
2249 FIRE 0 0 -
1482 KDM - Kiểm định mã 0 23 0.00%
2250 NBRIDGE 0 0 -