Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 60 58.33%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 146 324 45.06%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 13 20 65.00%
543 SPANNING – Cây khung 53 126 42.06%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 56 101 55.45%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 21 28.57%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 44 27.27%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 141 279 50.54%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 91 208 43.75%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 53 122 43.44%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 18 45 40.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 24 53 45.28%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 123 337 36.50%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 154 332 46.39%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 53 60 88.33%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 49 152 32.24%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 62 171 36.26%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 35 63 55.56%
565 EVA - Sơ tán 59 99 59.60%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%