Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 80 200 40.00%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 75 151 49.67%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 27 98 27.55%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 117 269 43.49%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 72 181 39.78%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 36 134 26.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 15 44 34.09%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 135 24.44%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 191 389 49.10%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%