Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
605 DEMSO 38 113 33.63%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 38 47 80.85%
5042 EVENT - Sự kiện 38 61 62.30%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 38 66 57.58%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 61 62.30%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 37 116 31.90%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 37 65 56.92%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 102 35.29%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
5027 DAOCOT - Đảo cột 36 41 87.80%
678 NYTRAVEL 36 82 43.90%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 36 55 65.45%
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 36 54 66.67%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%