Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 30 107 28.04%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 30 53 56.60%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 29 82 35.37%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 29 65 44.62%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 29 74 39.19%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 29 37 78.38%
5036 DELSTR - Xóa xâu 29 35 82.86%
5040 INSERT - Chèn xâu 29 35 82.86%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
1466 EVENSUB - Even subsequences 29 135 21.48%
1212 DELARR - Xóa dãy 29 58 50.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 85 32.94%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 28 106 26.42%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 28 38 73.68%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 139 20.14%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 28 96 29.17%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 27 52 51.92%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 27 45 60.00%