Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 1 6 16.67%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
2174 PALIN 1 6 16.67%
639 INSPIRE 1 5 20.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 1 13 7.69%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 1 4 25.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 12 8.33%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 25 4.00%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
2231 MAXSUM 1 5 20.00%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1465 POLICE 1 12 8.33%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2240 FLOWER 1 4 25.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2248 DIVISORS 1 3 33.33%
2251 NBUY 1 7 14.29%