Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2073 AFARM 1 2 50.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
2105 BALL 1 1 100.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
2115 SEATING 1 2 50.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2139 PERIOD 1 6 16.67%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%