Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2302 NENBIT 0 0 -
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
2316 DICE 1 1 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
23 HY016 1 6 16.67%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%
2105 BALL 1 1 100.00%
2107 DICE 1 2 50.00%