Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 172 42.44%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 53 85 62.35%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 100 206 48.54%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 48 122 39.34%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 16 31 51.61%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 27 58 46.55%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 44 150 29.33%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 36 154 23.38%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 9 17 52.94%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 26 91 28.57%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 31 81 38.27%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 18 50 36.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 22 59 37.29%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 82 40.24%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%