Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 59 151 39.07%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 57 126 45.24%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 72 27.78%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 26 69 37.68%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 3 9 33.33%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 94 22.34%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 23 60 38.33%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 18 52 34.62%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 17 47 36.17%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 25 32.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%