Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1235 CPATH 7 13 53.85%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 17 46 36.96%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 68 51.47%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 72 312 23.08%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 107 228 46.93%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1229 CROBOT - Chu trình 15 61 24.59%
2321 CROSS 0 0 -
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 72 215 33.49%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 224 439 51.03%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 27 50 54.00%
2020 CTRAVEL 0 0 -
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
689 CTREE - Tâm cây 17 52 32.69%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
2258 CUTCAKEE 0 0 -
1203 CUTLINE - Cắt hàng 36 68 52.94%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 225 500 45.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1260 DABSTR 9 16 56.25%