Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2076 DICTIONARY 0 0 -
2075 CHARM 12 35 34.29%
2074 BUFFALO 0 0 -
2073 AFARM 0 0 -
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2071 HACKER 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2068 BIGSQ 0 0 -
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2065 PALINEZ 7 13 53.85%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 10 39 25.64%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 78 28.21%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2058 ARBORE 0 0 -
2057 SEQ 4 21 19.05%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2055 MOVE 6 30 20.00%
2054 LCS 16 33 48.48%
2053 KNAPSACK 16 29 55.17%
2052 HOUSE 7 7 100.00%