Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 630 1236 50.97%
2 HELLO - Hello, World! 417 715 58.32%
3 COPYCAT - Sao chép 168 1437 11.69%
4 QUINE - Hack não!!! 60 331 18.13%
5 DATE- Đoán ngày 10 32 31.25%
8 HY001 - Trung bình 44 137 32.12%
9 HY002 81 224 36.16%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 19 79 24.05%
11 HY004 14 55 25.45%
12 HY005 20 62 32.26%
13 HY006 - Josephus 10 21 47.62%
14 HY007 6 31 19.35%
15 HY008 11 17 64.71%
16 HY009 - Ngịch thế 11 20 55.00%
17 HY010 - Thuận thế 5 6 83.33%
18 HY011 2 7 28.57%
19 HY012 1 9 11.11%
20 HY013 2 8 25.00%
21 HY014 2 6 33.33%
22 HY015 2 10 20.00%
23 HY016 1 3 33.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 187 8.56%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 14 30 46.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 68 16.18%