Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 807 1493 54.05%
2 HELLO - Hello, World! 540 937 57.63%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 301 539 55.84%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 299 715 41.82%
181 SUM - Tính tổng 278 558 49.82%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 272 502 54.18%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 238 443 53.72%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 234 507 46.15%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 228 603 37.81%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 227 492 46.14%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 225 406 55.42%
3 COPYCAT - Sao chép 221 1910 11.57%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 215 473 45.45%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 211 341 61.88%
402 PROJECTS - Dự án 208 392 53.06%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 203 350 58.00%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 195 638 30.56%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 193 542 35.61%
198 TREE - Trồng cây 192 295 65.08%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 178 568 31.34%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 176 326 53.99%
9 HY002 - Bảng tần số 174 392 44.39%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 173 427 40.52%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 168 354 47.46%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 166 331 50.15%