Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 719 1365 52.67%
2 HELLO - Hello, World! 473 827 57.19%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 275 665 41.35%
181 SUM - Tính tổng 258 522 49.43%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 238 433 54.97%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 223 431 51.74%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 219 414 52.90%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 212 524 40.46%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 203 448 45.31%
3 COPYCAT - Sao chép 196 1732 11.32%
402 PROJECTS - Dự án 194 365 53.15%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 185 408 45.34%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 178 563 31.62%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 166 294 56.46%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 165 311 53.05%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 163 291 56.01%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 162 399 40.60%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 162 262 61.83%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 158 339 46.61%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 158 446 35.43%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 157 290 54.14%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 152 215 70.70%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 152 301 50.50%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 145 212 68.40%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 144 287 50.17%