Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 954 1693 56.35%
2 HELLO - Hello, World! 636 1073 59.27%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 352 837 42.05%
181 SUM - Tính tổng 323 612 52.78%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 321 611 52.54%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 282 527 53.51%
3 COPYCAT - Sao chép 275 2226 12.35%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 273 576 47.40%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 269 483 55.69%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 262 594 44.11%
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 543 45.49%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 239 623 38.36%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 231 452 51.11%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 231 514 44.94%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 229 421 54.39%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 225 802 28.05%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 225 397 56.68%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 222 744 29.84%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 208 445 46.74%