Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 1035 1827 56.65%
2 HELLO - Hello, World! 688 1181 58.26%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 415 618 67.15%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 368 665 55.34%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 354 821 43.12%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 349 746 46.78%
181 SUM - Tính tổng 330 635 51.97%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 306 551 55.54%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 301 536 56.16%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 298 682 43.70%
3 COPYCAT - Sao chép 277 2391 11.59%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 275 660 41.67%
9 HY002 - Bảng tần số 259 648 39.97%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 257 695 36.98%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 255 751 33.95%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 252 654 38.53%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 251 589 42.61%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 250 905 27.62%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 247 464 53.23%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 246 549 44.81%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 242 951 25.45%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 232 750 30.93%
402 PROJECTS - Dự án 231 498 46.39%
198 TREE - Trồng cây 229 346 66.18%