Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
37 HY030 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
38 HY031 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 0.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0.00%
41 HY034 0.00%
42 HY035 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0.00%