Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 212 1817 11.67%
1 PLUS - A cộng B 771 1443 53.43%
2 HELLO - Hello, World! 512 892 57.40%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 284 689 41.22%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 613 30.34%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 582 37.46%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
1244 ESEQ - Dãy số 73 552 13.22%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
185 SALE - Mua K tặng 1 146 537 27.19%
181 SUM - Tính tổng 266 533 49.91%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 52 510 10.20%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 481 23.28%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 140 479 29.23%
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 210 459 45.75%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 121 456 26.54%
269 OLYMPIAD 87 454 19.16%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 152 432 35.19%