Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 262 2254 11.62%
1 PLUS - A cộng B 968 1704 56.81%
2 HELLO - Hello, World! 639 1085 58.89%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 215 819 26.25%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 329 777 42.34%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 193 759 25.43%
801 DMT - Số DMT 160 720 22.22%
1244 ESEQ - Dãy số 99 700 14.14%
185 SALE - Mua K tặng 1 179 678 26.40%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 307 651 47.16%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 250 645 38.76%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 133 640 20.78%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 192 635 30.24%
4 QUINE - Hack não!!! 97 632 15.35%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 217 628 34.55%
181 SUM - Tính tổng 320 624 51.28%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 76 617 12.32%
458 HFNUMBER - Số có bạn 146 607 24.05%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%
257 SEQ - Dãy số 130 581 22.38%
9 HY002 - Bảng tần số 235 577 40.73%
222 IP - Số IP của nhân viên 147 561 26.20%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 254 560 45.36%
455 FANUMBER - Số độc thân 141 549 25.68%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 148 538 27.51%