Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 248 2088 11.88%
1 PLUS - A cộng B 886 1589 55.76%
2 HELLO - Hello, World! 592 1002 59.08%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 323 756 42.72%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 205 718 28.55%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 205 700 29.29%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 200 654 30.58%
4 QUINE - Hack não!!! 93 630 14.76%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
257 SEQ - Dãy số 132 616 21.43%
1244 ESEQ - Dãy số 91 615 14.80%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 233 613 38.01%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 165 606 27.23%
181 SUM - Tính tổng 312 595 52.44%
185 SALE - Mua K tặng 1 154 565 27.26%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 289 555 52.07%
458 HFNUMBER - Số có bạn 136 553 24.59%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 122 544 22.43%
269 OLYMPIAD 98 528 18.56%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 55 522 10.54%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 132 521 25.34%
9 HY002 - Bảng tần số 208 505 41.19%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 236 502 47.01%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 236 500 47.20%