Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 281 2266 12.40%
1 PLUS - A cộng B 978 1747 55.98%
2 HELLO - Hello, World! 647 1126 57.46%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 356 845 42.13%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 234 825 28.36%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 230 762 30.18%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
4 QUINE - Hack não!!! 109 702 15.53%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
257 SEQ - Dãy số 145 672 21.58%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
1244 ESEQ - Dãy số 99 632 15.66%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 241 630 38.25%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
181 SUM - Tính tổng 326 615 53.01%
9 HY002 - Bảng tần số 261 613 42.58%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 61 612 9.97%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 284 602 47.18%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 263 595 44.20%
8 HY001 - Trung bình 155 592 26.18%
269 OLYMPIAD 104 590 17.63%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 586 22.18%