Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 771 1443 53.43%
2 HELLO - Hello, World! 512 892 57.40%
3 COPYCAT - Sao chép 212 1817 11.67%
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
5 DATE - Đoán ngày 12 39 30.77%
8 HY001 - Trung bình 78 284 27.46%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 20 30.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
20 HY013 - Điều khiển Robot 5 17 29.41%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 31 82 37.80%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 24 52 46.15%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 8 14 57.14%
26 HY019 - Khám bệnh 3 6 50.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 16 27 59.26%