Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 927 1654 56.05%
2 HELLO - Hello, World! 622 1054 59.01%
3 COPYCAT - Sao chép 268 2183 12.28%
4 QUINE - Hack não!!! 102 673 15.16%
5 DATE - Đoán ngày 14 61 22.95%
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 106 20.75%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 64 274 23.36%
13 HY006 - Josephus 27 93 29.03%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
16 HY009 - Ngịch thế 70 110 63.64%
17 HY010 - Thuận thế 11 28 39.29%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 29 20.69%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
20 HY013 - Điều khiển Robot 17 46 36.96%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 37 104 35.58%
23 HY016 3 23 13.04%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 12 25 48.00%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%