Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 7 25 28.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 20 55 36.36%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 183 24.59%
5154 HKDATA 4 33 12.12%
5153 XGCD 2 58 3.45%
5152 AREA 6 70 8.57%
5151 SQUARESEQ 20 28 71.43%
5150 DIVISIBLE 19 22 86.36%
5149 MINIMUM - Thấp nhất 16 18 88.89%
5148 Traveling - Du lịch 48 102 47.06%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 59 98 60.20%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 39 12.82%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%