Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 9 23 39.13%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 6 89 6.74%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 10 36 27.78%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 9 33.33%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 36 154 23.38%
5044 RECT - Hình chữ nhật bao 0.00%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 0.00%
5042 EVENT - Sự kiện 0.00%
5041 FRAC - Phân số 0.00%
5040 INSERT - Chèn xâu 26 31 83.87%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 26 39 66.67%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 29 42 69.05%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 33 44 75.00%
5036 DELSTR - Xóa xâu 28 32 87.50%
5035 SUBSTR - Xâu con 30 40 75.00%
5034 TACHTU - Tách các từ 13 14 92.86%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 15 17 88.24%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 33 44 75.00%