Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
213 ARCHERY - Bắn cung 41 97 42.27%
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 8 26 30.77%
2166 010101 2 8 25.00%
2151 262144 0 0 -
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
2125 A007 2 4 50.00%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
879 ABREC 19 121 15.70%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
1537 ABST 5 19 26.32%
2135 ACCEPTED 7 10 70.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
880 ACM 2 3 66.67%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
2073 AFARM 1 2 50.00%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%
2141 AIWAR 0 0 -
2223 ALBINUTA 0 0 -